ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2186 0004

บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2534 ภายใต้ชื่อ "ห้างหุ้นส่วนยูสเวลล์" โดยเริ่มดําเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันได้เลิกประกอบกิจการแล้ว เนื่องจากกิจการมีความเจริญก้าวหน้าและมีการขยายตัวมากขึ้น จึงได้จัดตั้งกิจการในรูปแบบบริษัท จํากัดขึ้นมาใหม่ในปี 2538 ในนาม "บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด" ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น น้ำยาลอกสายไฟ ทินเนอร์  น้ำมันซักแห้ง น้ำยาลอกสติ๊กเกอร์ น้ำยาเช็ดคราบยางมะตอย น้ำยาเช็ดคราบแห้งไว สารโทลูอีน อะซิโตน เบนซินขาว โซลเว้นท์ 1425 ฯลฯ ต่อมาในปี 2549 ได้ก่อตั้ง "บริษัท เนรมิตทรานสปอร์ต จํากัด" ประกอบธุรกิจเป็นผู้บริการขนส่งทุกประเภท และในปีถัดมา 2550 ได้ก่อตั้งบริษัท ไอราพต ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นเดียวกันกับ บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เมื่อเวลาผ่านไปทางผู้บริหารนั้นได้เล็งเห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีขีดจํากัด การก่อกําเนิดของเสียที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้รับกําจัดที่ไม่ได้มาตรฐานและการกําจัดอย่างไม่ถูกวิธี ตลอดจนการลักลอบนําของเสียทิ้งจนสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ทุกๆ คน ทางผู้บริหารจึงได้แนวคิดในการช่วยเหลือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ขัดแย้งกับการใช้ทรัพยากรของภาคธุรกิจอื่นๆ จึงได้ก่อตั้ง "บริษัท เนเจอร์ รีไฟน์นิ่ง เทค จํากัด" ขึ้นมาในปี 2557 เพื่อดําเนินธุรกิจด้านการค้าและธุรกิจด้านการให้บริการจัดเก็บ/กําจัด/ขนส่งของเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตลอดจนกากของเสียจากอุตสาหกรรม ด้วยการบริหารงานของผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเคมี อุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี จึงมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่ครบวงจร